Úsek financí a rozpočtu

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním městského obvodu a příspěvkových organizaci z rozpočtu městského obvodu. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích.

Zabezpečuje výkon státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kontakty

Hana Dojcsánová
pracovník úseku financí a rozpočtu